การพัฒนาสู่สากล

การพัฒนาสู่สากล

         เนื่องจากปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกและเป็นภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ได้กำหนดนโยบายให้นักเรียนทุกคนทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (Common European Framework of Reference for Languages ; CEFR) เพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ตรงตามความสามารถและเป็นการติดตามผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนอีกทางหนึ่ง โดยผลการสอบดังกล่าว พบว่า นักเรียนทุกระดับชั้นมีระดับคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น จากระดับมาตรฐาน A2 สู่มาตรฐาน B1 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 269 คน สามารถสอบผ่านมาตรฐาน A2 ร้อยละ 77 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 197 คน สามารถสอบผ่านมาตรฐาน B1 ร้อยละ 53

     นอกจากนี้ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ฯ ได้ร่วมมือกับศูนย์กิจการนานาชาติในการจัดแลกเปลี่ยนนักเรียนต่างประเทศ จากการดำเนินการที่ผ่านมามีนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ จำนวน 12 คน เช่น สหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ เยอรมัน สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ เป็นต้น และนักเรียนทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ จำนวน 70 คน

การทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (Common European Framework of Reference for Languages ; CEFR)
การทดสอบภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (Common European Framework of Reference for Languages ; CEFR)

         นอกจากนี้ สถานศึกษาค้นคว้า การเรียนรู้วิทยาศาส  ยังมุ่งสร้างความร่วมมือ ทางด้านวิชาการโดยการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MoU) กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการพัฒนาครู พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และในปีการศึกษา 2562 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ Myddelton College สหราชอาณาจักร เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 อีกทั้งได้มีการติดต่อประสานงานสถาบัน Maine Central Institute สหรัฐอเมริกา โดยการเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ผ่านการเรียนรู้แบบ Online Course และกำหนดแผนการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Maine Central Institute สหรัฐอเมริกา ในปีการศึกษา 2563 ตามลำดับต่อไป

X