มทส. จัดการประชุมร่วม (Retreat) เรื่อง ผลจากการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

รมว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงานโครงการขยายโอกาสการเรียนรู้ STEM ของเยาวชนอีสานล่าง ณ มทส.

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

สน.วิทยาศาสตร์ มทส. ขยายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศพม่า แลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมพัฒนาหลักสูตร

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

1 2
X