ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

     ศูนย์คอมพิวเตอร์มีภารกิจในการให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

  1. จัดหาและให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อตอบสนองทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย
  2. จัดหาและให้บริการแหล่งเก็บข้อมูลส่วนกลาง โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  3. จัดหา ติดตั้ง ให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เพื่อ สนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยและสำนักงาน
  4. ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับรองรับด้านการเรียนการสอนและหน่วยงานภายนอก
  5. บริการวิชาการให้แก่สังคม เพื่อให้มีความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและต่อสังคม
X