ผู้บริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์

งานนวัตกรรมและการบริการ

X