โครงสร้างและการบริหาร-en

โครงสร้างและการบริหาร-en

โครงสร้างองค์กร

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และมีการบริหารจัดการในรูปแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีโครงสร้างภายใน 3 ฝ่าย ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และรับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ งานธุรการสนับสนุนงานสำนักงาน เช่น การจัดทำแผนงานต่าง ๆ งานงบประมาณ งานประกันคุณภาพศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มอบหมาย
  2. ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและบริการคอมพิวเตอร์ มีหน้าที่และรับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การจัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบดาต้าเซ็นเตอร์และแอปพลิเคชัน ระบบสำรองและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระบบ Mail Server ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และพัฒนาระบบสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึง จัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร งานยืม-คืนวิทยุสื่อสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มอบหมาย
  3. ฝ่ายบริการการสอนและฝึกอบรม มีหน้าที่และรับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การบริการ จัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ห้องประชุม และบริหารจัดการงานด้าน ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน งานบริการฝึกอบรมความรู้ทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์มอบหมาย

 

Description

X