ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมาของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งที่มีการปรับองค์กรและสนับสนุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอนอยู่เสมอ และที่สำคัญมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความ สำคัญของการพัฒนาคณาจารย์เพื่อก้าวสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ ประกอบกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) พบว่า คณาจารย์บางส่วนยังขาดทักษะการถ่ายทอดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนการสอนยังไม่ได้เต็มที่ ดังนั้นแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ ในลักษณะการค้นคว้าด้วยตนเองและเน้นการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในการค้นคว้า และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อเพิ่มการทบทวนบทเรียนในรูปแบบต่างๆ ตามอัธยาศัยโดยผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อผู้ใช้ ส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อและตำราที่มีคุณภาพทันสมัย โดยเน้นการสร้างคุณค่าและให้ความสำคัญทัดเทียมกับการวิจัย มีการสร้างแรงจูงใจแก่คณาจารย์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการผลิตสื่อในรูปแบบการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการองค์ความรู้แก่หน่วยงานต่างๆ (แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554))

การบริหารงานได้จัดองค์กรรองรับการดำเนินงานตามภารกิจในด้านการวางแผนออกแบบและพัฒนาสื่อ การศึกษา การผลิตสื่อโสตทัศน์ การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ online และ offline การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การทดสอบประสิทธิภาพและประเมินสื่อ การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ การพัฒนาระบบและบริหารจัดการฐานความรู้ การพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเรียน การสอน การให้บริการการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย และการให้บริการฝึกปฏิบัติการขั้นสูงสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ ผลจากการดำเนินงานจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากสื่อการเรียนที่มีคุณภาพและสามารถทบทวนบทเรียนได้สะดวกเพิ่มขึ้น โดยใช้บริการเรียนผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย อีกทั้งนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศจะได้รับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องมือ/อุปกรณ์ขั้นสูงเทียบเท่าสถานประกอบการ สำหรับคณาจารย์จะช่วยในการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ แบ่งเบาภาระในการเตรียมการสอนส่งผลให้คณาจารย์มีเวลาในการวิจัยเพิ่มขึ้น และมีสื่อที่มีคุณภาพได้มาตรฐานใช้ประกอบการสอนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ส่งผลในภาพรวมให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีความพร้อมด้านการผลิตสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีฐานความรู้ที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงโดยไม่มีข้อจำกัด สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และผลิตสื่อในกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้ช่วยลดงบประมาณในส่วนนี้ได้ และยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการผลิตสื่อและการจำหน่ายหนังสือการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการพัฒนาและผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน คือโครงการการศึกษาไร้พรมแดนมีภารกิจด้านการวางแผน เตรียมการ ดำเนินการผลิต และประเมินชุดสื่อประสมสำหรับการศึกษาไร้พรมแดนในสาขาวิชาต่างๆ และโครงการพัฒนาและผลิตสื่อ การศึกษามีภารกิจด้านการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นห้องปฏิบัติการเพื่อฝึกประสบการณ์ขั้นสูงให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งภารกิจของทั้งสองหน่วยงานยังไม่ตอบสนองแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาของมหาวิทยาลัยได้ครบถ้วน เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่มีภารกิจที่ชัดเจนสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนา การเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเพื่อก้าวสู่การเป็นสังคมการเรียนรู้ จึงเห็นสมควรบูรณาการทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาจัดตั้งเป็นศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อดำเนินการผลิตและพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผล มีการบริหารจัดการในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้บุคลากรและเครื่องมือที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
X