สร้างสรรค์ผลงาน

สร้างสรรค์ผลงาน

ข้อมูลการได้รับรางวัลของหน่วยงาน/บุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

3. สร้างสรรค์ผลงาน

ที่ชื่อ-นามสกุลชื่อรางวัลที่ได้รับวันที่ได้รับหน่วยงานที่มอบ
3.1นายอำนวย ทีจันทึก
นายธิติน์ แก้วอุดร
(ชาตรี แก้วอุดร)
สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรรมศาสตร์ ประเภทวรรณกรรม ชื่อผลงาน โปรแกรมตรวจสอบความเร็วรถยนต์ ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.426020 มกราคม 2555สำนักลิขสิทธิ์
3.2นายธิติน์ แก้วอุดร
(ชาตรี แก้วอุดร)
สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรรมศาสตร์ ประเภทวรรณกรรม ชื่อผลงาน โปรแกรมประมวลผลตู้แดงอัจฉริยะ เวอร์ชั่น 1.0 (Smart Red-box Processing Software Version 1.0) ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.437431 พฤษภาคม 2555สำนักลิขสิทธิ์
3.3นายธิติน์ แก้วอุดร
(ชาตรี แก้วอุดร)
สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรรมศาสตร์ ประเภทวรรณกรรม ชื่อผลงาน โปรแกรมประมวลผลตู้แดงอัจฉริยะ เวอร์ชั่น 2.0 (Smart Red-box Processing Software Version 2.0) ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.458825 มกราคม 2556สำนักลิขสิทธิ์
3.4นายพงษ์ศักดิ์ วิทยเกียรติ
นางสาวพันทิพา อมรฤทธิ์
นางสาวศุทธินี ศรีสวัสดิ์
นายอมรเทพ เทพวิชิต
นายอรรคเดช โสสองชั้น
สร้างสรรค์ผลงาน ประเภทวรรณกรรม ชื่อผลงานระบบสร้างสื่อการสอน อัจฉริยะแบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.468511 กรกฎาคม 2556สำนักลิขสิทธิ์
3.5นายอำนวย ทีจันทึก
นายธิติน์ แก้วอุดร
(ชาตรี แก้วอุดร)
สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรรมศาสตร์ ประเภทวรรณกรรม ชื่อผลงาน โปรแกรมควบคุมเครื่องให้บริการสื่อออนไลน์ : KIOSK ทะเบียนข้อมูล เลขที่ ว1.54857 กรกฎาคม 2558สำนักลิขสิทธิ์
3.6นายอำนวย ทีจันทึก
นายธิติน์ แก้วอุดร
(ชาตรี แก้วอุดร)
สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรรมศาสตร์ ประเภทวรรณกรรม ชื่อผลงานโปรแกรมการบีบอัดสัญญาณของเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ด้วยวิธีการแปลงเวฟเล็ต ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.54847 กรกฎาคม 2558สำนักลิขสิทธิ์
3.7นายเมธี ประสมทรัพย์
นายพรสิงห์ นิลผาย
นายวุฒินันท์ วามะกัน
สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประเภทโสตทัศน์วัสดุ ชื่อผลงาน สื่อการสอนสามมิติ เรื่อง กลไกการคลอด ปกติเสมือนจริง ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ส.125412 กุมภาพันธ์ 2559สำนักลิขสิทธิ์
3.8นายพรสิงห์ นิลผาย
นายวุฒินันท์ วามะกัน
สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประเภทวรรณกรรม ชื่อผลงาน โปรแกรม Simulation ฉีดยา ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.778513 พฤศจิกายน 2561สำนักลิขสิทธิ์
3.9นายพรสิงห์ นิลผายสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประเภทวรรณกรรม ชื่อผลงาน แอพพลิเคชั่น เกมส์ วัคซีน แทบสเตอร์ ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.784019 ธันวาคม 2561สำนักลิขสิทธิ์
3.10นายวุฒินันท์ วามะกันสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประเภทวรรณกรรม ชื่อผลงาน โปรแกรมแจ้งเตือนเปลี่ยนตำแหน่งพันตัว จับสัญญาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.784119 ธันวาคม 2561สำนักลิขสิทธิ์
3.11นายเมธี ประสมทรัพย์
นายจิรภัทร แซ่พั่น
สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ประเภทวรรณกรรม ชื่อผลงาน โปรแกรมสามมิติสัมผัสแห่งการเรียนรู้ ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.765210 ตุลาคม 2562สำนักลิขสิทธิ์
X