ออกแบบผลิตภัณฑ์

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ข้อมูลการได้รับรางวัลของหน่วยงาน/บุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2. ออกแบบผลิตภัณฑ์

ที่ชื่อ-นามสกุลชื่อรางวัลที่ได้รับวันที่ได้รับหน่วยงานที่มอบ
2.1นายเมธี ประสมทรัพย์ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกำจัดลูกน้ำยุง เลขที่จดทะเบียน 3927115 มีนาคม 2557กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
2.2นายเมธี ประสมทรัพย์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับกำจัดลูกน้ำยุง เลขที่จดทะเบียน 3927215 มีนาคม 2557กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
X