สิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์

ข้อมูลการได้รับรางวัลของหน่วยงาน/บุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

4. สิ่งประดิษฐ์

ที่ชื่อ-นามสกุลชื่อรางวัลที่ได้รับวันที่ได้รับหน่วยงานที่มอบ
4.1นางสาวพันทิพา อมรฤทธิ์
นายพงษ์ศักดิ์ วิทยเกียรติ
นางสาวศุทธินี ศรีสวัสดิ์
นายอมรเทพ เทพวิชิต
นายอรรคเดช โสสองชั้น
รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 รางวัลที่ 3 ด้าน Software ระดับทั่วไป ชื่อผลงาน ระบบสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะ แบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี26 กันยายน 2556มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4.2นายพงษ์ศักดิ์ วิทยเกียรติ
นางสาวพันทิพา อมรฤทธิ์
นางสาวศุทธินี ศรีสวัสดิ์
นายอมรเทพ เทพวิชิต
นายอรรคเดช โสสองชั้น
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557  รางวัลประกาศเกียรติคุณ เรื่อง “ระบบสร้างสื่อการสอนอัฉจริยะแบบส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”31 มีนาคม 2559สภาวิจัยแห่งชาติ
4.3นายวิษณุ กุหลาบรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 รางวัลที่ 2 ด้าน Hardware  ระดับทั่วไป ชื่อผลงาน เครื่องควบคุมระบบไฟฟ้าในห้องค้นคว้ากลุ่มอัตโนมัติผ่านโปรแกรมระบบจองห้องค้นคว้า19 กรกฎาคม 2548สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4.4นายพงษ์ศักดิ์ วิทยเกียรติ
นางสาวพันทิพา อมรฤทธิ์
นางสาวศุทธินี ศรีสวัสดิ์
นายอมรเทพ เทพวิชิต
นายอรรคเดช โสสองชั้น
นายธิติน์ แก้วอุดร
(นายชาตรี แก้วอุดร)
รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 รางวัลที่ 2 ด้าน Software ระดับทั่วไป ชื่อผลงาน ระบบบริหารจัดการหนังสือมีชีวิต เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2131 มีนาคม 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4.5นายวุฒินันท์ วามะกัน
นายเมธี ประสมทรัพย์
นายพรสิงห์ นิลผาย
รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 รางวัลที่ 3 ด้าน Hardware ระดับทั่วไป ชื่อผลงาน “ระบบบันทึกเสียงเครื่องฟังตรวจไร้สายด้วยเครื่องฟังตรวจไร้สายด้วยเครื่องส่ง UHF”31 มีนาคม 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4.6นายเมธี ประสมทรัพย์
นายพรสิงห์ นิลผาย
นายวุฒินันท์ วามะกัน
รางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559 รางวัลที่ 3 ด้าน Software ระดับทั่วไป ชื่อผลงาน “สื่อการสอนสามมิติเสมือนจริง เรื่องกลไกการคลอดปกติ”31 มีนาคม 2559สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4.7นายวุฒินันท์ วามะกัน
นายพรสิงห์ นิลผาย
รางวัลผลงานนวัตกรรมอุปกรณ์ตรวจความชื้นแบบไร้สาย พัฒนาร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 9th International Innovative Entrepreneurial Competition at National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) ที่ประทศไต้หวัน16 กรกฎาคม 2556มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4.8นายวุฒินันท์ วามะกัน
นายพรสิงห์ นิลผาย
รางวัลการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ พัฒนาร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16 รางวัลชมเชย ผลงาน “เครื่องเตือนการเปลี่ยนตำแหน่งการติดออกซิเจนโพรบ”22 พฤศจิกายน 2562สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการพยาบาล
X