การนำเสนอผลงาน/Poster

การนำเสนอผลงาน/Poster

ข้อมูลการได้รับรางวัลของหน่วยงาน/บุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

5. การนำเสนอผลงาน/Poster

ที่ชื่อ-นามสกุลชื่อรางวัลที่ได้รับวันที่ได้รับหน่วยงานที่มอบ
5.1พันทิพา อมรฤทธิ์
ศุทธินี ศรีสวัสดิ์
นายเมธี ประสมทรัพย์
นายพรสิงห์ นิลผาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 “ปีบทองวิชาการ’58 ในรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “การพัฒนาสื่อความจริงเสริมเพื่อสนับสนุนภารกิจ การเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”3 เมษายน 2558สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.2นายปฐวี มีสวัสดิ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ปีบทองวิชาการ’58 ในรูปแบบการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ “เครื่องกันไฟฟ้าเกิน-ไฟฟ้ากระชาก”3 เมษายน 2558สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.3นายวุฒินันท์ วามะกัน
นายพรสิงห์ นิลผาย
รางวัล Best Poster Award พัฒนาร่วมกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชื่อผลงาน “Development of the alarm for changing oxygen probe sensor in newborns” ในงาน 30th International Conference on Pediatrics Nursing & Health Care ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์20 สิงหาคม 2562International Conference on Pediatrics
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Nursing & Health Care
X