พนักงานดีเด่น/พนักงานตัวอย่าง

พนักงานดีเด่น/พนักงานตัวอย่าง

ข้อมูลการได้รับรางวัลของหน่วยงาน/บุคลากรศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

1. พนักงานดีเด่น/พนักงานตัวอย่าง

ที่ชื่อ-นามสกุลชื่อรางวัลที่ได้รับวันที่ได้รับหน่วยงานที่มอบ
1.1

นางอิสรีย์ ดันน์
(นางพนาพร ภูมิเนาว์นิล)

พนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2542 สายปฏิบัติการและบริหารทั่วไป ระดับช่วยปฏิบัติการ20 กรกฎาคม 2543มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.2

นางศิริรัตน์ เนาว์วงษ์

พนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2548 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มบริหาร ธุรการและสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏิบัติการ19 กรกฎาคม 2548มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.3

นางอุบล ชูรัตน์

พนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2548 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ19 กรกฎาคม 2548มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.4

นางศยามน อินสะอาด

พนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2549 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ20 กรกฎาคม 2549มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.5

นายอำนวย ทีจันทึก

พนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มตำแหน่งงานเชิงวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ19 กรกฎาคม 2555มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.6

นายวุฒิ สื่อกลาง

พนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มตำแหน่งงานเชิงวิชาชีพ ระดับช่วยปฏิบัติการ19 กรกฎาคม 2555มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.7

นายธิติน์ แก้วอุดร
(นายชาตรี แก้วอุดร)

พนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มผู้มีผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางาน และ หรือช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติการ16 กรกฎาคม 2556มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.8

นางสาวพันทิพา อมรฤทธิ์

พนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มผู้มีผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางาน และ หรือช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติการ13 กรกฎาคม 2558มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.9

นายเมธี ประสมทรัพย์

พนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มตำแหน่งงานเชิงวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ13 กรกฎาคม 2559มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.10

นายนิธิกร หลุ่มใส

พนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มตำแหน่งงานเชิงวิชาชีพ ระดับช่วยปฏิบัติการ18 กรกฎาคม 2560มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.11

นายจิรภัทร แซ่พั่น

พนักงานตัวอย่าง (กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) ประจำปี พ.ศ. 2561 กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่บรรจุด้วยคุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งผู้ช่วยสอนและวิจัย18 กรกฎาคม 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.12

นายวิษณุ กุหลาบ

พนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มผู้มีผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางาน และ หรือช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติการ18 กรกฎาคม 2561มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.13

นายพรสิงห์ นิลผาย

พนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มตำแหน่งงานเชิงวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ25 กรกฎาคม 2562มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.14

นายชัยกมล พรหมจิต

พนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มตำแหน่งงานเชิงวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ16 กรกฎาคม 2563มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.15

นายธิติน์ แก้วอุดร

พนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มตำแหน่งงานเชิงวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ30 กรกฎาคม 2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1.16

นายวุฒินันท์ วามะกัน

พนักงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มผู้มีผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางาน และ หรือช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ระดับปฏิบัติการ30 กรกฎาคม 2564มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
X