ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

(The Center for Educational Innovation and Technology:CEIT)

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4422-4972 โทรสาร 0-4422-4974
e-Mail : ceit.web2020@gmail.com


X