SAR

SAR

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย

1. ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็น ประธานคณะทำงาน
2. รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็น รองประธานคณะทำงาน
3. หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็น คณะทำงาน
4. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็น คณะทำงาน
5. หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา เป็น คณะทำงาน
6. หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ เป็น คณะทำงาน
7. หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ เป็น คณะทำงาน
8. หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิศวกรรม เป็น คณะทำงาน
9. หัวหน้าฝ่ายพัฒนานวัตกรรม เป็น คณะทำงาน
10. หัวหน้าสำนักพิมพ์ เป็น คณะทำงาน
11. นางสาวพันทิพา อมรฤทธิ์ เป็น คณะทำงาน
12. นางสาวธิดารัตน์ รายพิมาย เป็น คณะทำงานและเลขานุการ
โดยให้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทำหรือปรับปรุงตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน
2. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR)
3. เตรียมความพร้อมของหน่วยงานเพื่อพร้อมรับการประเมินภายในและภายนอก
4. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

ข้อมูลสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

 

X