กิจกรรม/Events

กิจกรรม/Events

ประมวลกิจกรรม (VDO)

ขอแสดงความยินดี ศรีปีบทอง 2563

นักศึกษารางวัลศรีปีบทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 นายจิตรภาณุ อาษากลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบัณฑิตเข็มทองคำ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบัณฑิตเข็มทองคำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบัณฑิตเข็มทองคำ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบัณฑิตเข็มทองคำ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมบัณฑิตเข็มทองคำ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกท่าน

 

X