e-Courseware 2564

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ขอเชิญคณาจารย์ที่สนใจร่วมเสนอรายวิชาเพื่อพัฒนาสื่อ

e-Coursewares ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – 29 กันยายน 2563

X