ห้องผลิตสื่อการสอนด้วยตนเอง

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ใช้งาน
“ห้องผลิตสื่อการสอนด้วยตนเอง Educational Media Production Room”
โดยศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X