ระบบ MIS ที่เกี่ยวข้อง

ระบบ MIS ที่เกี่ยวข้อง

 • ระบบ บริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด (SUT X-Lane)
  (ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา)

  https://xlane.sut.ac.th/

 • ระบบ MIS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  (สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

  https://mis.sut.ac.th/

 • ระบบ จองห้องประชุมออนไลน์
  (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

  http://eccs1.sut.ac.th/ebooking/

 • ระบบ แจ้งซ่อม/ติดตามงานเอกสาร
  (ศูนย์คอมพิวเตอร์)

  https://dccs.sut.ac.th/

 • ระบบ จัดเก็บเอกสาร-หน่วยงานต่างๆ ภายใน มทส.
  (สถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

  https://das.sut.ac.th/edcx/

 • ระบบ จัดทำแผนปฎิบัติการและระบบงบประมาณ
  (ส่วนแผนงาน)

  http://pbms.sut.ac.th:8080/bms-pbm/

X