ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ฯ

ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

อาจารย์ ดร. สรชัย กมลลิ้มสกุล

พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรา อั่งสกุล

พ.ศ. 2562 – 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขรรค์ชัย โกศลทองกี่

พ.ศ. 2560 – 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรา อั่งสกุล

พ.ศ. 2556 – 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญชัย ทองโสภา

พ.ศ. 2556 – 2556

อาจารย์ ดร. ราเชนทร์ โกศัลวิตร

พ.ศ. 2554 – 2556

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสรรค์ วงศ์สรรค์

พ.ศ. 2551 – 2554
X