แหล่งสืบค้นข้อมูล

แหล่งสืบค้นข้อมูล

♦ คู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

http://www.ipthailand.go.th/images/781/manual_copyright.pdf

♦ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

http://www.royin.go.th/dictionary/index.php

♦ ศัพท์บัญญัติวิชาการ

http://www.royin.go.th/?page_id=15521

♦ หลักเกณฑ์การเว้นวรรค

http://www.royin.go.th/?page_id=629

X