หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิศวกรรม

งานพัฒนาระบบปฏิบัตการ

งานเทคนิคและบำรุงรักษา

งานสถานีวิทยุโทรทัศน์

งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสาน

X