แบบฟอร์มขอใช้บริการ

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

การให้บริการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์

แบบขอใช้บริการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน (.pdf)

♦ ผลิตสื่อโสตทัศน์

♦ ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

♦ ผลิตสื่อดิจิทัล

แบบขอใช้บริการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (.pdf)

♦ ผลิตสื่อโสตทัศน์

♦ ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์

♦ ผลิตสื่อดิจิทัล

♦ แบบขอใช้บริการระบบบริหารการการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย (.doc)

♦ แบบขอใช้บริการระบบสื่อสารสองทางผ่านจอภาพเพื่อการเรียนการสอน (.pdf)

แบบขอใช้บริการผลิตหนังสือ ตำรา

♦ แบบเสนอต้นฉบับ (.doc)

♦ แบบเสนอต้นฉบับ (.pdf)

♦ ประเภทต้นฉบับและคำจำกัดความสิ่งพิมพ์ที่รับพิจารณา (.pdf)

♦ องค์ประกอบมาตรฐานของหนังสือ-ตำราทางวิชาการ (.pdf)

X