บริการของศูนย์ฯ

บริการของศูนย์ฯ

1. การให้บริการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์

1.1 ผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
1.2 ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์กราฟิก
1.3 ผลิตสื่อวีดิทัศน์
1.4 ผลิตสื่อเสียง
1.5 ผลิตสื่อภาพนิ่ง
1.6 ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
1.7 ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อการเรียนการสอน
1.8 ผลิตสื่อการสอนด้านโปรแกรม Power Point
1.9 ผลิตหนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการ
1.10 พิมพ์เอกสารประกอบการสอน
1.11 สำเนาและถ่ายโอนสื่อประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD , DVD)

2. บริการการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1 บริการระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย SUT e-Learning
2.2 บริการบันทึกการสอนเพื่อการทบทวนบทเรียนผ่านเครือข่าย
2.3 บริการระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conferences)

3. บริการหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

3.1 ผลิตสื่อโสตทัศน์ (วีดิทัศน์ , เสียง , ภาพถ่าย)
3.2 ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์กราฟิก และออกแบบสิ่งพิมพ์
3.3 สำเนาและถ่ายโอนสื่อ (CD, DVD Duplication)
3.4 การจัดการฝึกอบรม
– ด้านผลิตสื่อการศึกษา
– ด้านการใช้ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย

X