ฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

ฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

 


อุดมวิทย์ มณีวรรณ
Udomwit Maneewan
อีเมล : mailto:udomvit@sut.ac.th
โทร. 3283
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

 

งานพัฒนาเครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์


 


นายจิรวัฒน์ ด่านทองหลาง
Jirawat Danthonglang
อีเมล : mailto:jiravatd@sut.ac.th
โทร. 3281

หัวหน้างานพัฒนาเครื่องมือและสิ่งประดิษฐ์


นายนศาสตร์ บุญญาดา
Nasat Boonyada
อีเมล : nasart@sut.ac.th
โทร. 3281
นายช่างเทคนิค

นายมานพ จันทร์สนิทศรี
Manop Jansanitsri
อีเมล : mailto:237043@sut.ac.th
โทร. 3281 
นายช่างฝีมือ

นางสาวตรีรัตน์ เดชพันธ์
Trirat Dejaphan
อีเมล : treerat@sut.ac.th
โทร. 3281
นักวิทยาศาสตร์

 

งานปรับปรุงและบริการระบบงานห้องปฏิบัติการ


 


นายอนุชา ปรางค์สูงเนิน
Anucha Prangsungnoen
อีเมล : anucha@sut.ac.th
โทร. 3283
หัวหน้างานปรับปรุงและบริการระบบงานห้องปฏิบัติการ


นายสมบูรณ์ อ้วนมะโรง
Somboon Aunmarong
อีเมล : somboon@sut.ac.th
โทร. 3283
นายช่างไฟฟ้า

นายวิวัฒน์ ปอสูงเนิน
Viwat Posoongnern
อีเมล : 237188@sut.ac.th
โทร. 3283
นายช่างไฟฟ้า

นายปัญญา สวมกำปัง
Panya Wearkampang
อีเมล : punya@sut.ac.th
โทร. 3281
นายช่างเทคนิค

 

งานทดสอบมาตราวิทยา


 


ดร.สิริลักษณ์ ตะนัง
Dr. Sirilak Tanang
อีเมล : sirilak@sut.ac.th
โทร. 3168
หัวหน้างานทดสอบมาตราวิทยา


นายคัมภีร์ ศิริคะเณรัตน์
Khamphee Sirikanerat
อีเมล : khumphee@sut.ac.th
โทร. 3256
นายช่างเทคนิค

 

งานซ่อมบำรุงเครื่องมือ


 


นายประสิทธิ์ กุนอก
Prasit Kunok
อีเมล : k-prasit@sut.ac.th
โทร. 3267
หัวหน้างานซ่อมบำรุงเครื่องมือ


นายชัยรัตน์ ปฏิทิน
Chairat Patithin
อีเมล : chairat_c@sut.ac.th
โทร. 3267
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายศราวุธ ตั่นเล่ง
Sarawut Tunleng
อีเมล : sarawut_t@sut.ac.th
โทร. 3267
นายช่างเทคนิค

 

งานห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือ


 


นายป้องภัยรี มีสมบัติ
Pongpairee Meesombat
อีเมล : pongpairee@sut.ac.th
โทร. 3265
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือ


นายอาคม จันทร์จำนงค์
Arkom Junjumnong
อีเมล : arkom@sut.ac.th
โทร. 3266
นายช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวญาณิศา เขตสระน้อย
Yanisa Khetsranoi
อีเมล : yanisa@sut.ac.th
โทร. 3266
นายช่างเทคนิค

 

งานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่


 


ดร.อินทรียา สุทธิวานิช
Dr. Insee Ya Suthivanich
อีเมล : suttin1@sut.ac.th
โทร. 3168
หัวหน้างานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่


 

งานสนับสนุนเทคโนโลยีอุสาหกรรม


 


ดร.สิริลักษณ์ ตะนัง
Dr. Sirilak Tanang
อีเมล : sirilak@sut.ac.th
โทร. 3168
หัวหน้างานสนับสนุนเทคโนโลยีอุสาหกรรม

X