ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา

ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา

236169 นางกีรติกร เรืองศรี kiratikorn Ruangsri โทร: 044-223263 อีเมล์: kiratikorn@sut.ac.th หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา

 

งานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ

  นางนงนภัส โฆษวิฑิตกุล Nongnaphat Khosavithitkul โทร: 044-223215 อีเมล์: unchalee@sut.ac.th หัวหน้างานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการ
นางปัญญา เกตุใหม่ Panya ketmai โทร: 044-223215 อีเมล์: panya@sut.ac.th นักวิทยาศาสตร์ นายสมเกียรติ อรภาพ SOMKIAT ORAPHAP อีเมล : somkiat@sut.ac.th โทร: 044-223396 นายช่างเทคนิค นางสาวจิราภรณ์  ชาจันทึก Jiraporn Chajuntuk โทร: 044-223396 อีเมล์: jirapornc@sut.ac.th เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

 

งานสารสนเทศการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

 

นายปวริศ นิลพันธุ์ Pawarit Ninapun โทร: 044-223214 อีเมล์: pawarit@sut.ac.th หัวหน้างานสารสนเทศการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

นายสุรจิต ภูมิคง Surajit Pumikong โทร: 044-223214 อีเมล์: surajit@g.sut.ac.th วิศวกร


 

งานสื่อสารองค์กร

  236169 นางกีรติกร เรืองศรี kiratikorn Ruangsri โทร: 044-223263 อีเมล์: kiratikorn@sut.ac.th รักษาการณ์หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา

นางกีรติกร เรืองศรี

นางกีรติกร เรืองศรี

อีเมล kiratikorn@sut.ac.th
โทร. 3263
แฟกซ์.3260

นางกีรติกร เรืองศรี

นางกีรติกร เรืองศรี

อีเมล kiratikorn@sut.ac.th
โทร. 3263
แฟกซ์.3260

นางกีรติกร เรืองศรี

นางกีรติกร เรืองศรี

อีเมล kiratikorn@sut.ac.th
โทร. 3263
แฟกซ์.3260

ฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัยและประสานงานบัณฑิตศึกษา

นางกีรติกร เรืองศรี

นางกีรติกร เรืองศรี

อีเมล kiratikorn@sut.ac.th
โทร. 3263
แฟกซ์.3260

นางกีรติกร เรืองศรี

นางกีรติกร เรืองศรี

อีเมล kiratikorn@sut.ac.th
โทร. 3263
แฟกซ์.3260

ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ

อีเมล arjharh@g.sut.ac.th โทร. 4012 แฟกซ์.4017

ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ

อีเมล arjharh@g.sut.ac.th โทร. 4012 แฟกซ์.4017

ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ

อีเมล arjharh@g.sut.ac.th โทร. 4012 แฟกซ์.4017
X