ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 1

นายประพล จาระตะคุ
Prapol Jarataku
อีเมล prapol@sut.ac.th
โทร. 3244
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม1

 


 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต


 


นายประสิทธิชัย ดำเนินฐิติกิจ
Prasittichai Damnoentitigij

อีเมล : dchai@sut.ac.th
โทร. 3478
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการผลิต


นายวิชาญ วีรชัยสุนทร
Wichan Wirachaisunthorn
อีเมล : vichan@sut.ac.th
โทร. 3479
วิศวกร

นายสมภพ มหาโคตร
Sompop Mahakoht
อีเมล : sompop_m@sut.ac.th
โทร. 6053
นายช่างเทคนิค

นางสาวดวงใจ ปทีตานัง
Duangchai Pateetanung
อีเมล : 249023@sut.ac.th
โทร. 3440
พนักงานห้องทดลอง

 


 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า


 

นายประพันธ์ คัทวี
Prapun Kuttawee

อีเมล : 243022@sut.ac.th
โทร. 3392
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า


นายณรงค์ พิมพ์ปรุ
Narong Pimpru

อีเมล : narong_pim@sut.ac.th
โทร. 3387,3392
นายช่างไฟฟ้า
นายอมรเดช จาระตะคุ
Amondate Jarataku

อีเมล : amondate@sut.ac.th
โทร. 3392
นายช่างไฟฟ้า

นายอาทิตย์ พรมผา
Athit Prompha

อีเมล :arthit@sut.ac.th
โทร. 3392
วิศวกร

นายชาตรี ชวนะนรเศรษฐ์
Chatri Chavananoraset

อีเมล : 236127@sut.ac.th
โทร. 3382,3387
ผู้สอนปฏิบัติการ

นางสาวสุวิรภา เกิดสุข
Suwirapha Kerdsuk

อีเมล : somnuck@sut.ac.th
โทร. 3245
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 


 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์


 

นายสมิง เติมพรมราช
Saming Termpromarat

อีเมล : saming@sut.ac.th
โทร. 3387
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์


นายอำนวย ทีจันทึก
Amnuay Teegantuek

อีเมล : amnuay@sut.ac.th
โทร. 3245
วิศวกร
นายยศพงศ์ ไชยฤกษ์
Yossapong Chaiyauge

อีเมล : yosapong@sut.ac.th
โทร. 3383
นายช่างอิเลคทรอนิคส์
นายสุกิจ บุญภูมิ
Sukich Boomphum

อีเมล : sukich@sut.ac.th
โทร. 3387
นายช่างอิเลคทรอนิคส์

 


 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ อากาศยาน และวิศวกรรมเกษตร


 

นายศรัทธา โพธิสว่าง
Satta Posawarng

อีเมล : satta@sut.ac.th
โทร. 3455
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล ยานยนต์ อากาศยาน และวิศวกรรมเกษตร

นายฐิติ สุทธิวงศ์
Thiti Sutthivong

อีเมล : thiti@sut.ac.th
โทร. 6079
วิศวกร
นายนิคม พรประสิทธิ์
Nikom Pornprasit

อีเมล : 239061@sut.ac.th
โทร. 3444
นักวิทยาศาสตร์
  

นายฑีรพรรษฏ์ ศรีอ่อน
Thiraphat Srioon

อีเมล : theeraph@sut.ac.th
โทร. 3416
วิศวกร

นายวาที ทิพย์เลิศ
Wate Thiplert

อีเมล : 243003@sut.ac.th
โทร. 3443
นายช่างเทคนิค

 


 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์


 

นายจำนงค์ ผายสระน้อย
Jumnong Paisranoi

อีเมล : jumnong@sut.ac.th
โทร. 3464
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการแมคคาทรอนิกส์

นายโกวิทย์ แถมเกษม
Kovit Tamkasem
อีเมล : 238091@sut.ac.th
โทร. 3477
พนักงานห้องทดลอง

นายชาญชล ทิพยเนตร์
Chanchol Thipayanet
อีเมล : sahuschai@sut.ac.th
โทร. 3477
นายช่างเทคนิค
X