ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2


นายติงศักดิ์ เหลืองเจริญทิพย์
TINGSAK LUANGJAROENTIP
โทร: 044-223451
อีเมล์: tingsak@sut.ac.th
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม 2

 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี สิ่งแวดล้อม และพอลิเมอร์


 


นายวรรณชัย จิตรา
WANNACHAI CHITTRA
โทร: 044-223452
อีเมล์: chitra@sut.ac.th
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเคมี สิ่งแวดล้อม และพอลิเมอร์

 
นายศรัณย์ ดอกไม้กุล
SARAN DOKMAJKUN
โทร: 044-223447
อีเมล์: 240089@sut.ac.th
นายช่างเทคนิค

นายมานพ จรโคกกรวด
MANOP JORNKOKKRUAD
โทร: 044-223449, 3453, 3485​
อีเมล์: mjornkok@sut.ac.th
พนักงานห้องทดลอง

นางสาวรุ่งเรือง นวนโพธิ์
RUNGROUNG NONPHO
โทร: 044-223450
อีเมล์: drung@sut.ac.th
พนักงานห้องทดลอง
259008
นางสาวสินีนาฎ นอกกระโทก
Sininat Tokkratok
โทร: 044-223449, 3453, 3485
อีเมล์: sineenad@sut.ac.th
นักวิทยาศาสตร์

 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีธรณีและเซรามิก


 


นางสาวศุภราภรณ์ สกุลภักดี
SUPHARAPON SAKULPAKDEE
โทร: 044-226135 อีเมล์: supha@sut.ac.th
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีธรณีและเซรามิก


นายสงคราม ยาวะประภาษ
SONGKRAM YAVAPRAPAS
โทร: 044-223459
อีเมล์: 237063@sut.ac.th
นายช่างเทคนิค

นางสาวหนึ่งฤทัย  ประเสริฐ
Nuengruethai Prasert
โทร: 044-223459
อีเมล์: neungng@sut.ac.th
วิศวกร

 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโลหการและกระบวนการผลิต


 

pic

นายกฤษดา  ศรีรักษ์
VICHAN VERACHAISUNTHON
โทร: 044-223479, 3409 อีเมล์: tou@sut.ac.th
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโลหการและกระบวนการผลิต


นายมาโนช  แสงศาสตรา
MANOTE SANGSASTRA
โทร: 044-223458
อีเมล์: 251030@sut.ac.th
นายช่างเทคนิค

นายสุนิติ  ชื่นเกษม
Suniti Chuenkasem
โทร: 044-223467
อีเมล์: suniti@sut.ac.th
นายช่างเทคนิค

นายสังเวียน แขมเกษม
SANGWIAN KHAMGASEM
โทร: 044-223467
อีเมล์: sangwian@sut.ac.th
พนักงานห้องทดลอง

 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลพื้นฐานและวิศวกรรมอุตสาหการ


 

นายคมสัน ภาษยเดช
KOMSUN PASAYADEJ
โทร: 044-223493 อีเมล์: mechanic@sut.ac.th
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลพื้นฐานและวิศวกรรมอุตสาหการ


นายวิเชษฐ์   เผือกแตง
Wichet Phueaktang
โทร: 044-223412
อีเมล์: wichetph@sut.ac.th
วิศวกร

นายนพพร แถวเพชร
NOPPORN THAEWPHET
โทร: 044-223474
อีเมล์: nopporn_f6@sut.ac.th
พนักงานห้องทดลอง

 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการโยธาและขนส่ง


 

นายโกวิทย์ กฐินใหม่
KOWIT GATHINMAI
โทร: 044-223414 อีเมล์: kgkowit@sut.ac.th
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการโยธาและขนส่ง


นายเกรียงศักดิ์ ปรึ่มพรชัย
KRANGSAK PROMPRONCHAI
โทร: 044-223442
อีเมล์: krangsak@sut.ac.th
นายช่างโยธา
นายจิระ วงศ์พรหม
JIRA WONGPROM
โทร: 044-224551
อีเมล์: jira_v@sut.ac.th
นายช่างโยธา

นายไชยา ยอดโคกสูง
CHAIYA YODKOKSUNG
โทร: 044-224970
อีเมล์: chaiyayo@sut.ac.th
นายช่างโยธา

นายสวัสดิ์ เกตุสระน้อย
SAWAT KETSRANOI
โทร: 044-223406
อีเมล์: sawat_k@sut.ac.th
พนักงานห้องทดลอง

นางพิมพ์พจี  ฐานะ
PIMPAJEE THANA
โทร: 044-223454
อีเมล์: pimpajee@sut.ac.th
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุธรรม สุคำภา
Sutham Sukapha
โทร:
อีเมล์:
ตำแหน่ง

 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมพอลิเมอร์


 


นายโอภาส ไทยดี
Opas ThaiDee
อีเมล : ophat@sut.ac.th
โทร. 3342
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการวิศวกรรมพอลิเมอร์


นางสาวจิดาภา อภินพธนกุล
Jidapa Apinopthanakun
อีเมล : jidapa@sut.ac.th
โทร. 3342
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
X