ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ


นางสาวกรวรรณ รัตนไชย
Korawan Ratanachai
อีเมล korawan@sut.ac.th
โทร. 3946
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1


 


นางสาวฐิติยา มั่งประยูร
Thitiya Mungprayool
อีเมล : thitiya_m@sut.ac.th
โทร. 3973
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1


นางสาวอารียา กลิ่นโพธิ์กลาง
Areeya Klinphoklang
อีเมล : areeya@sut.ac.th
โทร. 3973
นักวิทยาศาสตร์

นายกีรติ กีรติเรขา
Keerati Keeratiraykha
อีเมล : kirati@sut.ac.th
โทร. 3973
นักวิทยาศาสตร์

 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2


 


นายวุฒิภัทร เจ็กเหล็ก
Wuttiput Jeklek
อีเมล : wuttiput@sut.ac.th
โทร. 3946
รักษาการหัวหน้างานกลุ่มงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2


นางสาวภีรดา เมินกระโทก
Bhirada Menkratok
อีเมล : perada@sut.ac.th
โทร. 3976
เทคนิคการแพทย์
DSC_3310
นางลำแพน บุญภา
Lumpan Boonpa
อีเมล : lumpan@sut.ac.th
โทร. 3946
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

งานกลุ่มห้องปฎิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม


 


นางสาวรุจิรัตน์ กิจเลิศพรไพโรจน์
Rujirat Kitleartpornpairoat
อีเมล : rujirata@sut.ac.th
โทร. 3973
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฎิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อม


นางสาวรัชนี งาสระน้อย
Ratchanee Ngasanoi
อีเมล : ratchanee.n@sut.ac.th
โทร. 0821323221
นักวิทยาศาสตร์

 

งานทดลองสัตว์


 


นายวัชระ วงศ์วิริยะ
Watchara Wongviriya
อีเมล : watchara_1@sut.ac.th
โทร. 5009
รักษาการหัวหน้างานทดลองสัตว์


นางสาวรังสิรัตน์ วงศ์สรรค์
Rangsirat Wongsan
อีเมล : w_rangsirat@sut.ac.th
โทร. 3143
สัตวแพทย์

นางสาวธันยาภรณ์ กุลเกษ
Tanyaporn Kulket
อีเมล :
โทร.5009
นักวิทยาศาสตร์

นางพิมผกา วงศ์วิริยะ
Pimphaka Wongviriya
อีเมล : pimphaka@sut.ac.th
โทร. 5009
พนักงานห้องทดลอง

นางสาวสุภาพร บุษบา
Supaporn Butsaba
อีเมล :
โทร.
พนักงานห้องทดลอง

 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


 


นางสาวเนตรชนนี ดีนวลพะเนาว์
Natechonnee Deenualpanao
อีเมล : natechon@sut.ac.th
โทร. 3971
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


นายปฐมยศ พงษ์ศิริ
Pathomyot Pongsiri
อีเมล : patomyos@sut.ac.th
โทร. 3946
นักวิทยาศาสตร์

 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการทันตกรรมและเวชนิทัศน์


 


นายพลพินิจ อ่อนคำ
Polpinit Onkham
อีเมล : polphinit@sut.ac.th
โทร. 6034
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการทันตกรรมและเวชนิทัศน์


นายประสิทธิ์ งามสันเทียะ
Prasit Ngamsantia
อีเมล :
โทร.
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวชนินารถ ยอดอินทร์
Chaninart Yodin
อีเมล : chaninart@sut.ac.th
โทร.
นักวิทยาศาสตร์
X