ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ

ฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ


นางสกาวพรรณ อภิสราพงศ์สกาว
Sakawaphan Apisaraphongsakao
อีเมล sakawpan@sut.ac.th
โทร. 3259
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ

 

งานวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์


 


นางสาวเกวลี พร้อมพิพัฒนพร
Kewali Phromphipattanaphon
อีเมล : kewalee@sut.ac.th
โทร. 3193
หัวหน้างานวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์


นางนวลอนงค์ วิชัยกุล
Nuananong vichaikun
อีเมล : nualanongwk@sut.ac.th
โทร. 3193
นักวิทยาศาสตร์

นายปริญญา พงศานรากุล
Prinya Pongsanarakun
อีเมล : parinya.p@sut.ac.th
โทร. 3193
นักวิทยาศาสตร์

นายศิวัช ชุมสุข
Siwat Chumsuk
อีเมล : siwat@sut.ac.th
โทร. 3193
นักวิทยาศาสตร์

 

งานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี


 


นางสาวจรรจิรา วงศ์วิวัฒนา
Chanjira Wongviwatana
อีเมล : jan@sut.ac.th
โทร. 3233
หัวหน้างานวิเคราะห์ทางเคมีและชีวเคมี


ดร.Yanling Hua
Dr.Yanling Hua
อีเมล : yanling@sut.ac.th
โทร. 3231
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

นายคมสันต์ ต่ายทรัพย์
Khomsan Tayisap
อีเมล : komsun@sut.ac.th
โทร. 2215
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวยูถิกา สร้อยระย้า
Yutika Soiraya
อีเมล : utika@sut.ac.th
โทร. 3318, 3233
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสุชาดา อุดมพร
Suchada Udomporn
อีเมล : suchada_udomporn@sut.ac.th
โทร. 3233
นักวิทยาศาสตร์

 

งานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา


 


นางอมลวรรณ มาศปถวี
Amonwan Maspathawee
อีเมล : amolwan@sut.ac.th
โทร. 3272
หัวหน้างานวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา


นางสาวนิตยา สมพงษ์
Nittaya Sompong
อีเมล : nittaya_s@sut.ac.th
โทร. 3161
นักวิทยาศาสตร์

นางอุทัยวรรณ รังคะวัต
Uthaiwan Rangkawat
อีเมล : uthaiwanbu@sut.ac.th
โทร. 3157
นักวิทยาศาสตร์

 

งานวิเคราะห์น้ำ


 


นางสาวชุติมณฑน์ ชูพุดซา
Chutimont Chuputsa
อีเมล : chutimon@sut.ac.th
โทร. 3273
หัวหน้างานวิเคราะห์น้ำ


 

งานทดสอบทางกายภาพและเครื่องมือกลาง


 


นางสาววิมลพร โสภณ
Wimonporn Sophon
อีเมล : vim@sut.ac.th
โทร. 3293
หัวหน้างานทดสอบทางกายภาพและเครื่องมือกลาง


นางสาวกรรณิการ์ กันทะวงศ์
Kannikar Kanthawong
อีเมล : kunnikar@sut.ac.th
โทร.
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวเมษา นันธิษา
Mesa nunthisa
อีเมล : nanthisa@sut.ac.th
โทร. 3161
นักวิทยาศาสตร์

 

งานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ


 


นางสาวดาลิน โทบุดดี
Dalin Tobuddee
อีเมล : dalin_t@sut.ac.th
โทร. 3280
พนักงานห้องทดลอง


นางสาวกอบแก้ว ชัยประโคน
Kobkaew Chaiprakhon
อีเมล : kobkaew@sut.ac.th
โทร. 3238
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางชณารัศมิ์ คำพิลา
Chanarat Khampila
อีเมล : chanarat@sut.ac.th
โทร. 3237
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
X