ผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ

ผู้รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ

อีเมล arjharh@g.sut.ac.th โทร. 4012 แฟกซ์.4017
X