ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร

ฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร


นางสาวนวลปรางค์ อุทัยดา
Nuanprang Uthaida
อีเมล nprang@sut.ac.th
โทร. 3386
หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร

 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช


 


นายเอกวัฒน์ ธาราพฤกษพงศ์
Ekawat Tharapruekpong
อีเมล : akkawat@sut.ac.th
โทร. 3368
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตพืช


นางอรทัย นาชิน
Orathai Nachin
อีเมล : orathai@sut.ac.th
โทร. 3323
นักวิทยาศาสตร์

นางชญาน์นัทช์ สิริสิทธิกุล
Chayannut Sirisitthikun
อีเมล : chayanat@sut.ac.th
โทร. 3374
นักวิทยาศาสตร์

นายสหรัฐ นภากาศ
Saharat Noppakat
อีเมล : saharat@sut.ac.th
โทร. 3374
พนักงานห้องทดลอง

นายณัฐพล ประเสริฐ
Natthaphon Prasert
อีเมล : nattapol.p@sut.ac.th
โทร. 3368
พนักงานห้องทดลอง

นายวัชรพงษ์ วงศ์วิวัฒนา
Watcharaphong Wongviwatana
อีเมล : watwong@sut.ac.th
โทร. 3273
พนักงานห้องทดลอง

 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์


 


นางสาวศิริวรรณ เพชรสมบัติ
Siriwan Phetsombat
อีเมล : siriwan3@sut.ac.th
โทร. 3359
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการผลิตสัตว์


นายมานะ ชาญเวช
Mana Chanvej
อีเมล : mana@sut.ac.th
โทร. 3353
นักวิทยาศาสตร์

 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร


 


นางสาววิชชุนีย์ พิทักษ์สมบูรณ์
Witchunee Pitaksomboon
อีเมล : witchunee@sut.ac.th
โทร. 338
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร


นางสาวทรงสุดา ชาติศรินทร์
Songsuda Chatsarin
อีเมล : songsuda@sut.ac.th
โทร. 3386
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวธัญญรัศม์ ภูทาวัน
Thanyaras Phutawan
อีเมล : tanyarat@sut.ac.th
โทร. 3386
นักวิทยาศาสตร์

นายวันชัย จอกกระโทก
Wanchai Chokkratok
อีเมล : w_jokkratoke@sut.ac.th
โทร. 3370
นักวิทยาศาสตร์

นางสาวแก้วมณี นาชิน
Kaewmanee Nachin
อีเมล : kaew@sut.ac.th
โทร. 3370
นักวิทยาศาสตร์

นายวรินทร สลักคำ
Warinthon Salakkham
อีเมล : warintorn@sut.ac.th
โทร. 3370
นักวิทยาศาสตร์

 

งานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ


 


ดร.กมลลักษณ์ เทียมไธสง
Dr.Kamonlak Thiamthaisong
อีเมล : kamon@sut.ac.th
โทร. 3350
หัวหน้างานกลุ่มห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ


นายปณิธิ ผลบังเกิด
Paniti polbungkerd
อีเมล : paniti_porn@sut.ac.th
โทร. 3386
นักวิทยาศาสตร์
X