บุคลากร

บุคลากร

หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ

นางประวีณา หอมตา
โทร. 0-4422-4041
e-mail:praweena@sut.ac.th

งานธุรการและสนับสนุนวิชาการ

นางสาวทิพย์สุดา ไชยพฤกษ์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทร. 0-4422-4028
e-mail:thipsuda@sut.ac.th

นางสาวมยุรี เชื้อจันทึก
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทร. 0-4422-4029
e-mail:mayuree1715@sut.ac.th

นางสาวนิชธาวัลย์ แก่นจักร์
(พนักงานธุรการ)
โทร. 0-4422-4042
e-mail:nitthawan@sut.ac.th

งานมาตรฐานหลักสูตร

นางสนทนา สอิ้งทอง
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทร. 0-4422-4031
e-mail:saing@sut.ac.th

นายภาณุพงศ์ ศรีมงคล
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

งานพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร

นางสาวกิ่งทอง ยงยุทธมีชัย
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทร. 0-4422-4045
e-mail:sutqa@sut.ac.th

นางสาวฐิติกา จันทร์หล้า
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทร. 0-4422-3862
e-mail:thitika@sut.ac.th

นางณัฐกานต์ จันทร์ศิริ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทร. 0-4422-4046
e-mail:nattakarn@sut.ac.th

นางสาวรุจิรัตน์ ชุมใหม่
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
โทร. 0-4422-4046
e-mail:rujirat@sut.ac.th

X