วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่ความเป็นสากล และสร้างความ พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

X