ข้อควรรู้ก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ

พนักงานกรณีเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว มหาวิทยาลัยกำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานต้องจัดทำประกันสุขภาพตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่ายการจัดทำประกันภัยกรณีพนักงานไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 17 มีนาคม  2557 จึงขอให้พนักงานที่จะเดินทางที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทุกๆท่าน ได้โปรดจัดทำประกันสุขภาพก่อนการเดินทางด้วย
ประกาศอัตราค่าใช้จ่ายการจัดทำประกันสุขภาพ กรณีพนักงานไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ new 1
บริษัทรับทำประกันสุขภาพ (โปรดเลือกตามความสมัครใจของพนักงาน)
1. บริษัท Bupa Travel Insurance Premium บุคคลติดต่อ คุณปิ่นแก้ว โทร 081-877-0520
2. บริษัททิพยประกันภัย บุคคลติดต่อ คุณวนิดา โทร 084-439-1829 หรือ 044-262-088 Fax 044-262-223
2.1 ใบสมัครแผนประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเพื่อการเดินทางต่างประเทศ
2.2 ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเพื่อการเดินทางต่างประเทศ (Traveling Aboard)
3. บริษัท AIA บุคคลติดต่อ คุณปรัชญา โทร 081-867-5035

X