[DEMO]กิจกรรม “Quality Culture get Together” ในโอกาสที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีผ่านการประเมินรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA ขั้น 3 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผ่านการประเมิน EdPEx200 รุ่นที่ 7

X