งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรคุณภาพที่มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์”

พันธกิจ

1. การส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. การจัดระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้มีคุณภาพ

X