งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรคุณภาพที่มุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์”

พันธกิจ

1. การส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. การจัดระบบบริการและสวัสดิการนักศึกษาให้มีคุณภาพ

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

กิจกรรมในเร็ว ๆ นี้ค่ะ

X