การสมัครเป็นนักศึกษาจ้างงาน

การสมัครเป็นนักศึกษาจ้างงาน

» นักศึกษาได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 40 บาท
» จ้างได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 10 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา

» ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะทำงานระหว่างศึกษา ให้ดำเนินการ ดังนี้

1. พิมพ์ใบสมัครจ้างงาน <Click!>

(ถ้าสมัครหลายหน่วยงาน ให้ใช้ 1 ใบ ต่อ 1 หน่วยงาน)

2. ติดต่อและส่งใบสมัครหน่วยงานที่ประสงค์จะสมัครทำงาน และเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดการ

*หน่วยงานส่วนใหญ่จะรับสมัครเอง ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามและยื่นใบสมัครโดยตรงที่หน่วยงานต่างๆ ใน มหาวิทยาลัยได้เลย แต่มีบางหน่วยต้องการรับสมัครเพิ่มเติม นักศึกษาตรวจสอบได้ที่  <<ปิดระบบ>>

รายละเอียด กำหนดการ ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ดังนี้ **** ภาคการศึกษาที่ 3/2562 ขอชะลอการจ้างงานไว้ก่อน ***

X