กำหนดการจ้างงานของหน่วยงาน

กำหนดการจ้างงานของหน่วยงาน

<Click!>

» อัตราค่าตอบแทน : นักศึกษาได้รับค่าตอบแทนชั่วโมงละ 40 บาท
» การปฏิบัติงาน : จ้างนักศึกษาปฏิบัติงานได้ไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 10 สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา

» 1.ใบสมัครเป็นนักศึกษาจ้างงาน <Click!>
» 2.รายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาจ้างงาน <Click!>
» 3.บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างงานนักศึกษา <Click!>
» 4.ใบปะหน้าสรุปจำนวนเวลาปฏิบัติงานนักศึกษาจ้างงาน <Click!>
» 5.ใบลงเวลาปฏิบัติงานนักศึกษาจ้างงาน <Click!>

» หน่วยงานรับสมัครนักศึกษา และดำเนินการตามกำหนดการในแต่ละภาคการศึกษา

» หากหน่วยงาน ต้องการรับสมัครผ่านเว็บไซต์งานทุนการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ แจ้งรายละเอียดได้ที่ <<ปิดระบบ>>

» ตรวจสอบข้อมูลการแจ้งรับสมัครนักศึกษาได้ที่  <<ปิดระบบ>>

(โดยนศ.ก็จะได้รับทราบข้อมูลการประกาศรับสมัครนี้ด้วย)

X