ข้อมูลทุนการศึกษา มทส.

ข้อมูลทุนการศึกษา มทส.

  • เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้มีจิตศรัทธาจัดตั้งกองทุนการศึกษา
    เพื่อนำดอกผลของกองทุน มาจัดสรรเป็นทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • เป็นทุนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประพฤติดี
  • ข้อกำหนด เงื่อนไขเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยกองทุนนั้นๆ กำหนด

การขอรับทุนจากกองทุนการศึกษา

โดยปกติแล้ว จะดำเนินการรับสมัครทุกปีการศึกษา

  • นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1     จะรับสมัครในภาคการศึกษาที่ 2 ของทุกปี
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป  จะรับสมัครในภาคการศึกษาที่ 3 ของทุกปี
X