ทุนการศึกษาจากแหล่งภายนอก

ทุนการศึกษาจากแหล่งภายนอก

ที่

แหล่งทุน

ประเภททุน

จำนวนทุน

มูลค่าทุน

สิ้นสุดรับสมัคร

ประกาศผล

รายละเอียด

ใบสมัคร

1

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ประจำปี 2565

ต่อเนื่อง

100

45,000 บาท

14 ก.พ. 2565

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

2

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ปีการศึกษา 2564

ต่อเนื่อง

50

30,000 บาท

3 ม.ค. 2565

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

3

มูลนิธิชวน รัตนรักษ์

ปีการศึกษา 2563

ต่อเนื่อง

15

95,000 บาท

ปิดรับสมัคร

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

4

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ปีการศึกษา 2564

ไม่ต่อเนื่อง

1

16,000 บาท

ปิดรับสมัคร

30 พ.ย. 2564

ดูที่นี่

5

ทุนการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  ตั้งสถิตกุลชัย

ประจำปีการศึกษา 2564

ไม่ต่อเนื่อง

3

5,000 บาท

ปิดรับสมัคร

20 ต.ค. 2564

ดูที่นี่

6

มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค

ต่อเนื่อง

1

50,000 บาท

ปิดรับสมัคร

30 ก.ย. 2564

ดูที่นี่

7

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ปีการศึกษา 2564 (ปกติ)

ต่อเนื่อง

90

30,000 บาท

ปิดรับสมัคร

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

8

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาผู้มีความยากจน (พิเศษ)

ต่อเนื่อง

50

30,000 บาท

ปิดรับสมัคร

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

X