ทุนเงินยืมฉุกเฉิน

ทุนเงินยืมฉุกเฉิน

ระเบียบเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีดังนี้

คำร้องยืมเงินฉุกเฉิน/ขอผ่อนผัน

นักศึกษาที่ต้องการยืมเงินฉุกเฉิน หรือ ต้องการขอผ่อนผันการชำระเงินยืมฉุกเฉิน ให้ใช้คำร้อง ดังนี้

ข้อปฏิบัติขอยืมเงินฉุกเฉิน

ข้อปฏิบัติการขอทุนเงินยืมฉุกเฉินสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายละเอียด ดังนี้

วิธีการขอยืมฉุกเฉิน

 • บันทึกข้อมูลที่ระบบรับสมัคร โดยเลือกรายการ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน <<Click ไประบบรับสมัคร>>
 • เมื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบแล้ว ให้ ดาวน์โหลดคำร้อง เขียนรายละเอียดให้ครบถ้วน
 • นำคำร้องและเอกสารประกอบทั้งหมด ไปยื่นขอที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
 • เมื่อได้รับอนุมัติ ให้ไปรับเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี  อาคารบริหาร
 • ชำระคืนภายในวันที่กำหนด

นักศึกษาต้องชำระคืนเงินยืมฉุกเฉินภายในวันที่กำหนด

 • หากนักศึกษาไม่คืนเงินตามกำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
 • นักศึกษาที่มีความจำเป็น ต้องทำคำร้องขอผ่อนผันล่วงหน้าก่อน 3 วันทำการที่จะครบกำหนดชำระเงิน
 • และนักศึกษาที่ผ่อนผันหลังจากวันครบกำหนดชำระเงินต้องทำงานชดใช้สังคม จำนวน 20 ชั่วโมง

นักศึกษาที่ยืมฉุกเฉินแล้วไม่สามารถชำระได้ตามกำหนด

 • นักศึกษาที่มีความจำเป็น ต้องทำคำร้องขอผ่อนผันล่วงหน้าก่อน 3 วันทำการที่จะครบกำหนดชำระเงิน
 • ต้องทำงานชดใช้สังคมอีก จำนวน 10 ชั่วโมง
 • หากไม่ดำเนินการภายใน 3 วันทำการต้องทำงานชดใช้สังคม จำนวน 20 ชั่วโมง
X