สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน่วยงานที่ส่งเสริมงานวิจัยในรูปแบบบูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล

วิสัยทัศน์

     มุ่งมั่นส่งเสริมงานวิจัยในรูปแบบ บูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในระดับสากล เป็นศูนย์ข้อมูลการวิจัย
และนำผลสัมฤทธ์ไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ต่อไป

พันธกิจ 

สถาบันวิจัยและพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการและประสานงานวิจัยและพัฒนาของ มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการวางแผน จัดหาและระดมเงินทุนวิจัยและอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการวิจัย ประสานงานและดำเนินการร่วมกับสถานวิจัย ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับสาขาวิชาของสำนักวิชาต่างๆ เพื่อให้การวิจัยและการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินควบคู่กันไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการประสานประโยชน์และความต้องการเกี่ยวกับการวิจัยและ พัฒนาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา : http://ird.sut.ac.th

ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ สบวพ.

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี

กองทุนนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

X