สถานพัฒนาคณาจารย์

สถานพัฒนาคณาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การให้ข้อมูล ระเบียบ ขั้นตอน ในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย คุณศรีวิสา  ตลับทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรบุคคล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม C2-124 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2
คณาจารย์ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ https://bit.ly/2IKck7O ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวัชรี พิรักษา โทร. 4658

ในปีงบประมาณ 2564 นี้ สถานพัฒนาคณาจารย์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จำนวน 6 ทุน โดยมีวงเงินสูงสุดทุนละ 25,000 บาท (อีกทั้งยังมีเงินสมนาคุณอีก 25% ของทุนที่อนุมัติ ในกรณีได้ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
ท่านสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่วันนี้ – จนกระทั่งครบจำนวนทุนที่อนุมัติ
*ทั้งนี้การพิจารณาทุนเป็นไปตามลำดับการได้รับข้อเสนอโครงการของสถานพัฒนาคณาจารย์
** หากมีข้อเสนอแนะโครงการมากกว่าจำนวนทุน จักถือมติของคณะทำงานพิจารณาทุนวิจัยฯ เป็นที่สิ้นสุด
ศึกษาข้อมูลได้ทาง http://sutadv.sut.ac.th/fdaclr
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัย โทรศัพท์ 466

จุลสารวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สถานพัฒนาคณาจารย์ (ฉบับปฐมฤกษ์) ตุลาคม 2563
ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนได้ที่ http://sutadv.sut.ac.th/fdaclr
สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานพัฒนาคณาจารย์ โทรศัพท์ 4660

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกท่านในการเข้าทำการประเมินการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ทาง http://reg.sut.ac.th พร้อมลุ้นรับของที่ระลึก “กระบอกน้ำแสดงอุณหภูมิแบบดิจิตอล”
ตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤศจิกายน 2563
ทั้งนี้ผลจากการประเมินการสอนจักนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และข้อมูลของนักศึกษาที่ทำการประเมินการสอนจักถือเป็น ความลับ
หากพบปัญหาในการเข้าประเมินสามารถแจ้งได้ทาง E-mail sumintra@sut.ac.th หรือ โทร. 4659

X