วีดิทัศน์การอบรม

วีดิทัศน์การอบรม

🎞 วีดิทัศน์ เรื่อง เทคนิคการสอน การวัดผลและประเมินผลสำหรับผู้สอนปฏิบัติการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
โดย รศ. ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ผศ. ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หัวหน้าสถานนวัตกรรมวิศวศึกษา
🎞 วีดิทัศน์ เรื่อง เทคนิคการสอน การวัดผลและประเมินผลสำหรับผู้สอนปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
โดย ผศ. ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
X