วีดิทัศน์การอบรม

วีดิทัศน์การอบรม

วิดีทัศน์การอบรม เรื่อง “การสอนแบบ Hybrid/Blended Learning ในยุค New Normal” โดย ผศ. ดร.ศรัญญา จุฬารี สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ พนักงานผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสอน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

X