รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 : QUOTA โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา ดังนี้

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า จาก 50 โรงเรียน (ดูรายชื่อโรงเรียนที่นี่)
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ในแต่ละกลุ่มวิชา ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
 1. มีคะแนนสอบวิชาสามัญในรายวิชาคณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ
 2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศรับสมัคร

การสมัครเข้าศึกษา

 1. ให้โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ และส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนานักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่ ตามแบบฟอร์มยืนยันการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ
 2. ให้ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกของโรงเรียน ดำเนินการสมัครที่ sutgateway.sut.ac.th ระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 17 เมษายน 2564
 3. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัคร และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร
 4. ผู้สมัคร Upload file เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1 แสดง GPAX 5 ภาคเรียน และแบบฟอร์มยืนยันการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนานักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการเกษตรรุ่นใหม่)
 5. พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่าสมัคร (สามารถชำระเงินได้เลยโดยไม่ต้องรอผลการตรวจสอบการ Upload file)
X