รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 4 : รับตรงอิสระ (3 – 7 มิถุนายน 64)

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา ดังนี้

 1. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรสหวิทยาการ) 

คุณสมบัติผู้สมัคร

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 1. ศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (แผนการเรียนวิทย์ – คณิต)
 2. GPAX 2.5 ขึ้นไป

สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)(หลักสูตรสหวิทยาการ)

 1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช. (ทุกแผนการเรียน)
 2. GPAX 2.5 ขึ้นไป
 3. หากมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ TOEIC, IELTS, TOEIC, TU-GET, SAT, CEFR และผลสอบอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ระยะเวลาการรับสมัคร: 3 - 7 มิถุนายน 2564

X