สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2565

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2565

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการเปิดรับสมัครเพื่อตัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการพัฒนนักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีนโยบายที่จะพัฒนานักเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และคาดการณ์ว่าในอนาคตจะมีความต้องการกำลังคนระดับปริญญาตรีที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศจำนวนมาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีนักเรียนที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นนักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่ได้ จำนวน 30 โรงเรียน (ดูรายชื่อโรงเรียนที่นี่) โดยให้โรงเรียนคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมัครต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศรับสมัครฯ รายละเอียดดังนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับ
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวนรับ 60 คน
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ จำนวนรับ 60 คน
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวนรับ 60 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (กรณีกำลังศึกษา GPAX 4 ภาคเรียน)
 • มี GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (กรณีกำลังศึกษา GPAX 4 ภาคเรียน)
 • มี GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.00


ขั้นตอนการสมัคร

สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 ก.ย. – 18 ต.ค. 2564
ได้ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th

อ่านประกาศการรับสมัคร : ประกาศรับสมัคร

 1. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
 2. โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
 3. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 4. โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 5. โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา
 6. โรงเรียนโนนสูงศรีธานี จังหวัดนครราชสีมา
 7. โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 8. โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 9. โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
 10. โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ จังหวัดนครราชสีมา
 11. โรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 12. โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 13. โรงเรียนปากช่องพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา
 14. โรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 15. โรงเรียนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 16. โรงเรียนเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
 17. โรงเรียนสีดาวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
 18. โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 จังหวัดนครราชสีมา
 19. โรงเรียนโชคชัยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา
 20. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา
 21. โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 22. โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” จังหวัดนครราชสีมา
 23. โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา
 24. โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดนครราชสีมา
 25. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 26. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
 27. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
 28. โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
 29. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
 30. โรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
X