สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 : PORTFOLIO

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 : Portfolio

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะดำเนินการเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ รายละเอียดดังนี้

สาขาวิชาที่เปิดรับ
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวนรับ 100 คน
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ จำนวนรับ 100 คน

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จำนวนรับ 150 คน
4. สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนรับ 50 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
 • มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (กรณีกำลังศึกษา GPAX 4 ภาคเรียน)
 • มี GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
 • มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (กรณีกำลังศึกษา GPAX 4 ภาคเรียน)
 • มี GPA กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน
 • มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป (กรณีกำลังศึกษา GPAX 4 ภาคเรียน) 
 • หากมีคะแนนการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • TOEFL ไม่น้อยกว่า 460 (ITP), 61 (IBT), 123 (CBT)
  • IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 คะแนน
  • TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
  • TU-GET ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน
  • SAT ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน
  • CEFR ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป
  • ผลสอบอื่น ๆ หรือเทียบเท่า ที่สำนักวิชาฯ รับรอง


ขั้นตอนการสมัคร

สมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20 ก.ย. – 18 ต.ค. 2564
ได้ที่เว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th

อ่านประกาศการรับสมัคร : ประกาศรับสมัคร

X