ภารกิจหลัก

ภารกิจหลัก

1. งานตรวจสอบภายใน

1.1) จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ในส่วนของหน่วยรับตรวจ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
1.2) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ
1.3) ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำการตรวจสอบ
1.4) ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงินบัญชี ด้านการดำเนินงาน ด้านสารสนเทศ การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
1.5) จัดเตรียมกระดาษทำการเพื่อรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบตามแนวการตรวจสอบ
1.6) จัดทำกระดาษทำการ สรุปประเด็นข้อตรวจพบ รวมถึงข้อเสนอแนะ
1.7) จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ
1.8) รายงานผลการตรวจสอบต่อหน่วยรับตรวจ / ผู้บริหาร
1.9) ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคู่มือการตรวจสอบ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
1.10) ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนางานเทคโนโลยีการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบ   และประเมินความเสี่ยงของระบบสารสนเทศของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถวางแผนการตรวจสอบได้อย่างเหมาะสม
1.11) ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ เพื่อจัดทำความเห็นและข้อเสนอในการกำหนดหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานและการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
1.12) วิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอความเห็นในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
1.13) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
1.14) จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
1.15) ติดตามการดำเนินการตามมติ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หน่วยตรวจสอบภายใน
1.16) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. งานบริหารทั่วไป

2.1)   ดูแลงานสารบรรณของหน่วยตรวจสอบภายใน
2.2)   เบิกจ่ายวัสดุ ควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยตรวจสอบภายใน
2.3)   ขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัยของบุคลากร และค่าใช้จ่ายอื่นของหน่วยตรวจสอบภายใน
2.4)   จัดทำสถิติค่าใช้จ่ายประจำหน่วยงาน และนำเสนอการประชุมประจำเดือนของหน่วยตรวจสอบภายใน
2.5)   สรุปวันลาการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่งส่วนการเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่ 9 ของเดือนถัดไป
2.6)   บันทึกรายงานการประชุมหน่วยงาน
2.7)   ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.8)   บันทึกนัดหมายการประชุมและอบรมของบุคลากรในหน่วยงาน
2.9)   ดูแลงานด้านธุรการของหน่วยตรวจสอบภายใน
2.10)  ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

X