บริการให้ความเชื่อมั่น

บริการให้ความเชื่อมั่น

บริการให้ความเชื่อมั่น

 

งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) คือ การตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ อย่างเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินผลอย่างอิสระ โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย  อันประกอบด้วย

  • การตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และงบประมาณ
  • การตรวจสอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
  • การตรวจสอบด้านบริหารจัดการ
  • การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
  • การตรวจสอบด้านการปฏิบัติงานทางคอม
  • การสอบทานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  • การสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  • การสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP)
X